SNL 船
NAME OF SHIP FLAG CALLSIGN CLASS BUILT D.W. G.W. N.T. TEU
SINOTRANS SHANGHAI HONG KONG VRMK8 NK 2012 12,968 9,930 4,756 1,040
SINOTRANS QINGDAO HONG KONG VRMG8 NK 2012 13,200 9,944 5,031 1,106
SINOTRANS DALIAN HONG KONG VRMG7 NK 2012 13,200 9,944 5,031 1,106
SINOTRANS NAGOYA BAHAMAS C6UJ4 NK 2005 11,000 9,443 4,705 915
SINOTRANS NINGBO HONG KONG VRDM3 NK 2008 12,613 9,587 5,531 847
SINOTRANS MANILA HONG KONG VRQA7 CCS 2017 24,000 19,070 7,687 1,946
OTANA BHUM SINGAPORE 9VJD9 GL 2008 13,760 9,924 5,117 1,022
SINOTRANS BEIJING HONG KONG VRDL9 NK 2008 12,613 9,587 5,531 847
SINOTRANS HONGKONG HONG KONG VRBV5 NK 2006 12,829 9,590 4,748 1,049
ISARA BHUM SINGAPORE 9VLP4 NK 2008 12,475 9,983 5,421 1,088
ZHONG WAI YUN XIN GANG CHINA BIBG2 CCS 1997 - 29,115 17,030 2,808
WELLE CYPRUS C4EW2 GL 2005 34,740 26,611 12,679 2,572
SINOTRANS JIANGSU 船
NAME OF SHIP FLAG CALLSIGN CLASS BUILT D.W. G.W. N.T. TEU
SINOTRANS SHENZHEN HONG KONG VRDM2 NK 2008 12,613 9,587 5,531 847
SINOTRANS OSAKA HONG KONG VRDM4 NK 2008 12,550 9,550 5,531 847
YI SHENG ST.VINCENT AND GRENADINE J8QP8 CCS 1996 6,838 4,822 2,476 404
TAI CANG HE CHINA BHOB CCS 1994 6,817 4,879 2,465 404
J.PIONEER ST.VINCENT J8JX9 CCS 1994 6,817 4,879 2,465 404
TOP 公司介绍 海上运输 物流业务 招聘信息 意见箱 隐私条款

SINOTRANS JAPAN CO.,LTD.

COPYRIGHT© http://www.sinotrans.co.jp/ ALL RIGHTS RESERVED

扫一扫二维码访问