SNL 船
NAME OF SHIP FLAG CALLSIGN CLASS BUILT D.W. G.W. N.T. TEU
SINOTRANS SHANGHAI HONG KONG VRMK8 NK 2012 12,968 9,930 4,756 1,040
SINOTRANS QINGDAO HONG KONG VRMG8 NK 2012 13,200 9,944 5,031 1,106
SINOTRANS DALIAN HONG KONG VRMG7 NK 2012 13,200 9,944 5,031 1,106
SINOTRANS NAGOYA BAHAMAS C6UJ4 NK 2005 11,000 9,443 4,705 915
SINOTRANS NINGBO HONG KONG VRDM3 NK 2008 12,613 9,587 5,531 847
SINOTRANS MANILA HONG KONG VRQA7 CCS 2017 24,000 19,070 7,687 1,946
SINOTRANS BEIJING HONG KONG VRDL9 NK 2008 12,613 9,587 5,531 847
SINOTRANS HONGKONG HONG KONG VRBV5 NK 2006 12,829 9,590 4,748 1,049
ISARA BHUM SINGAPORE 9VLP4 NK 2008 12,475 9,983 5,421 1,088
ZHONG WAI YUN XIN GANG CHINA BIBG2 CCS 1997 - 29,115 17,030 2,808
NORTHERN VALENCE PORTUGAL CQIY GL 2005 37,921 27,437 13,574 2,700
SINOTRANS JIANGSU 船
NAME OF SHIP FLAG CALLSIGN CLASS BUILT D.W. G.W. N.T. TEU
ZHONG WAI YUN SHEN ZHEN CHINA BOBO6 NK 2008 12,613 9,587 5,531 847
ZHONG WAI YUN NING BO CHINA BOAK2 NK 2008 12,550 9,550 5,531 847
HEUNG-A SINGAPORE PANAMA 3ERC6 KR 1996 10,354 8,276 3,805 653
YI SHENG ST.VINCENT J8QP8 CCS 1996 6,838 4,822 2,476 404
TOP 公司介绍 海上运输 物流业务 招聘信息 意见箱 隐私条款

SINOTRANS JAPAN CO.,LTD.

COPYRIGHT© http://www.sinotrans.co.jp/ ALL RIGHTS RESERVED

扫一扫二维码访问